Cavtatov portal

Udruga za promicanje civilnog društva

CAVTATOV PORTAL

OIB: 22662104751
RB: 19002039
MB: 4524918

osnovna načela

Cavtatov portal samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Djelovanje Cavtatovog portala temelji se na načelu neprofitnosti, s ciljevima usmjerenim na ostvarenje općeg dobra.

Rad udruge je javan. Javnost rada Cavtatovog portala uređena je statutom, u skladu sa zakonom.

U udruzi Cavtatov portal se potiče i cijeni sinergija timskog rada.

Djelovanje Cavtatovog portala temelji se na načelu demokratskog ustroja, odnosno, unutarnji ustroj zasnovan je na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

Sukladno zakonu, članovi udruge imaju pravo uvida u Statut i pravilnike te program i Registar članova Cavtatovog portala.

glavni ciljevi

Očuvanje hrvatske – poglavito južnohrvatske – kulturne i prirodne baštine

Osvještavanje zavičajnog, nacionalnog i europskog identiteta

smjerokaz

Cavtatov portal – udruga koja značajno doprinosi promicanju civilnog društva, očuvanju hrvatske baštine te osvještavanju zavičajnog, nacionalnog i europskog identiteta.

Kreativnim i sinergičnim timskim radom promičemo vrjednote civilnog društva, skrbimo o očuvanju hrvatske prirodne i kulturne baštine, i doprinosimo osvještavanju zavičajnog, nacionalnog i europskog identiteta.

Cavtatov portal programski obuhvaća demokratsku političku kulturu, kulturu i umjetnost, ljudska prava, međunarodnu suradnju, obrazovanje, znanost i istraživanje, šport* (jedino rekreacijski), te zaštitu okolišta i prirode.

Statut Udruge za promicanje civilnog društva Cavtatov portal donesen je na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na sjednici Skupštine 1. rujna 2015.

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu znaka i pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, naimenovanju, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; o izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukob interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi Skupština.
Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa Statutom.
Statut i njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova osnivača odnosno većinom ukupnog broja svih članova Skupštine.
Postupak za izmjenu i dopunu Statuta može pokrenuti svaki od osnivača, predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor udruge.

Članak 3.
Naziv udruge je: Udruga za promicanje civilnog društva Cavtatov portal.
Skraćeni naziv udruge je: Cavtatov portal.
Naziv udruge na engleskom jeziku je: The Association for Civil Society Development Cavtatportal. (Napomena: »Cavtatportal« je jedna riječ).
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: Cavtatportal.
Sjedište udruge je u: Cavtatu, Pavla Radića 6. Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor.
Udruga djeluje u svojoj županiji, no može djelovati i drugdje, uključujući u inozemstvu.

Članak 4.
Cavtatov portal je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Cavtatov portal je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.
Cavtatov portal ima svoj znak.
Znak udruge je stilizirani prikaz otvorenih dvokrilnih vrata u kojima su upisana početna slova (inicijali) skraćenog naziva udruge: CP.
Odluku o promjeni znaka udruge donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Članak 6.
Cavtatov portal ima svoj pečat.
Pečat udruge je okrugao, promjera 30 (trideset) mm; u gornjem je luku skraćeni naziv udruge: CAVTATOV PORTAL, a u donjem oznaka sjedišta: CAVTAT; na lijevoj i desnoj strani kruga se nalaze prikazi otključanog lokota. U sredini pečata je znak udruge.
Broj, način čuvanja i uporaba pečata udruge, te imena osoba ovlaštenih za uporabu pečata utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora udruge.

Članak 7.
Udrugu zastupa Predsjednik udruge.
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, iz prednjeg stavka ovog članka, zastupa i predstavlja udrugu bez ograničenja i ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru registriranih djelatnosti udruge.
Sukladno propisima kojima se određuju obvezni odnosi, predsjednik udruge može ovlaštenje za zastupanje prenijeti, temeljem pismene punomoći, na drugu osobu.
O davanju punomoći u smislu prednjeg stavka, predsjednik izvješćuje Upravni odbor udruge.

Članak 8.
Ciljevi udruge su:
očuvanje prirodne i tradicijske, odnosno povijesno-kulturno-umjetničke materijalne i nematerijalne baštine Hrvatske, poglavito Cavtata i Konavala,
osvještavanje lokalnog, nacionalnog i europskog identiteta,
promicanje civilnog društva, i to:
(1) omogućavanjem prilika za raznorodno cjeloživotno obrazovanje u svrhu poticanja konkurentnosti na tržištu rada poradi lakše zapošljivosti, i za rekreaciju radi zdravijeg i kvalitetnijeg življenja za sve dobne skupine,
(2) promoviranjem južnohrvatske baštine, poglavito Cavtata i Konavala, kroz sve vrste medija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Udruga djeluje na sljedećim područjima:
demokratska politička kultura,
kultura i umjetnost,
ljudska prava,
međunarodna suradnja,
obrazovanje, znanost i istraživanje,
šport* (jedino rekreacijski),
zaštita okolišta i prirode.

Članak 9.
Djelatnosti udruge su:
Proizvodnja medijskih sadržaja,
Zaštita kulturnih krajolika,
Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara,
Općekulturna (kulturološka) djelatnost,
Ostale djelatnosti kulturne baštine,
Glazbene i scenske manifestacije i festivali,
Djelatnost umjetničkih obrta,
Manifestacije vizualnih umjetnosti,
Novinsko-nakladnička djelatnost,
Literarni amaterizam,
Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti,
Njegovanje zavičajnog identiteta,
Međunarodna prijateljstva,
Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje,
Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih,
Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju,
Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta,
Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja,
Sudjelovanje u športskom natjecanju,
Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa,
Promocija rekreacijskog športa i zdravog načina življenja,
Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Gospodarske djelatnosti udruge su:
organiziranje radionica i seminara,
organiziranje izleta,
proizvodnja, otkup i prodaja rukotvorina i suvenira koji promoviraju povijesno-kulturno-umjetničku južnohrvatsku baštinu i razvoj civilnog društva.

Članak 10.
Udruga može u skladu sa zakonom osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti.
Aktom o osnivanju udruge iz stavka 1. ovog članka, određuje se: djelatnost udruge, načine ostvarivanja utjecaja udruge na obavljanje djelatnosti, uvjete za sudjelovanje udruge u ostvarenoj dobiti, te druge ovlasti udruge kao osnivača trgovačkog društva.

Članak 11.
U okviru svojih prava, obveza i odgovornosti udruga u sklopu ostvarivanja svoje redovite djelatnosti promicanja civilnog društva i cjeloživotnog učenja, ovim statutom, posebice utvrđuje od osobitog interesa za udrugu, promociju i organiziranje aktivnosti obrazovne naravi za sve dobne skupine, poglavito punoljetne osobe.

Članak 12.
Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:
pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, putem javnih medija, putem vlastitih međumrežnih stranica.

Informacije sredstvima javnog priopćavanja daje predsjednik ili osoba koju on ovlasti.

Članak 13.
Članstvo u udruzi je dragovoljno. Članom udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji prihvate ovaj Statut kao i ostale akte udruge.
Članom udruge može postati strana fizička i pravna osoba, pod uvjetima utvrđenim zakonom, ovim statutom i aktima udruge.
Članom udruge također može postati i osoba mlađa od 18 godina (osoba bez poslovne sposobnosti) uz pisanu suglasnost zakonskih zastupnika – roditelja, ali bez prava sudjelovanja i odlučivanja u radu tijela udruge.

Članak 14.
Odluku za primanje kandidata u članstvo, odnosno u odgovarajuću kategoriju članstva donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika, po primitku zamolbe za prijam kandidata.
Članom udruge postaje se potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju sva važeća pravila udruge i upisom u Registar članova.

Članak 15.
Članovima Udruge smatraju se osobe čija se imena nalaze upisana u Registar članova.
Registar članova vodi tajnik udruge u elektroničkom obliku ili na drugi prikladni način, i sadrži sljedeće podatke:
ime i prezime / naziv člana,
datum rođenja,
OIB ili broj putovnice za strane državljane,
kontaktni podatci (jedan ili više: fizička adresa, telefon, mobitel, e-adresa),
datum pristupanja udruzi,
kategorija članstva,
datum prestanka članstva u udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 16.
Kategorije članstva su:
Redovni član,
Pridruženi član,
Počasni član.

Redovni član može biti svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja u konavoskom ili dubrovačkom području kontinuirano provede barem 30 dana godišnje te prihvaća djelovati u skladu sa Statutom i aktima udruge, i svaka pravna osoba čiji predstavnik ima pravnu punomoć za predstavljanje pravne osobe pri udruzi i zadovoljava uvjet boravišnog trajanja kako je prije navedeno.
Pridruženi član može biti svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća djelovati u skladu sa Statutom i aktima udruge, ali u konavoskom ili dubrovačkom području kontinuirano provodi kraće od 30 dana godišnje te osoba mlađa od 18 godina (osoba bez poslovne sposobnosti) uz pisanu suglasnost zakonskih zastupnika – roditelja.
Počasni član može biti fizička ili pravna osoba koja je posebno doprinijela ugledu udruge ili ostvarenju ciljeva udruge. Odluka o imenovanju počasnog člana mora biti jednoglasna svih članova Upravnog odbora.

Članak 17.
Članovima udruge izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 18.
Upravni odbor određuje iznos članarine i ostale naknade i davanja za korištenje usluga udruge, za svaku tekuću godinu.

Članak 19.
Prava i obveze članova su:
da biraju i budu birani u tijela udruge, osim iznimki kako se navodi u statutu,
da budu obaviješteni o radu udruge i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju udruge,
da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva udruge i doprinose ostvarivanju njezinih djelatnosti,
da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njegovih tijela,
da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata udruge,
da redovito plaćaju članarinu,
da čuvaju ugled udruge.

Članak 20.
Članstvo u Udruzi prestaje:
prestankom rada udruge,
brisanjem iz Registra članova zbog:
     dragovoljnog istupa,
     neplaćanja članarine,
     isključenja,
     smrti člana, odnosno prestanka postojanja pravne osobe.

Istupanje se smatra iskazom slobodne volje člana za prestankom članstva u udruzi.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz udruge zbog nečasnih radnji, narušavanja ugleda udruge i njezinom članstvu, kršenja Statuta ili drugih akata udruge ili Zakona RH donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 21.
Udruga Cavtatov portal se može udružiti u saveze, zajednice i mreže tuzemnih ili inozemnih udruga.
Odluku o udruživanju mora biti jednoglasna svih članova Upravnog odbora.

Članak 22.
Udruga može zbog ostvarivanja posebnih interesa osnivati podružnice, ogranke, klubove i sl. u cilju lakšeg i efikasnijeg rješavanja problema organizacije članstva i djelovanja udruge na određenom području ili dijelu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno Republike Hrvatske i organiziranja aktivnosti utvrđenih Statutom udruge.
Odluku o stavku 1. ovog članka donosi Skupština većinskim glasom svih članova.

Članak 23.
Podružnice su ustrojstveni oblici udruge i nemaju status pravne osobe.
Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika udruge donosi Skupština.
Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje podružnice.

Članak 24.
Za rješavanje mogućeg spora/sukoba interesa temeljem pritužbe nezadovoljnog člana Udruge, Skupština bira tročlano Arbitražno vijeće između članova udruge.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

Članak 25.
Tijela Udruge su:

Skupština,
Nadzorni odbor,
Upravni odbor,
Predsjednik,
Tajnik,
Likvidator,
Stegovni sud.

          SKUPŠTINA
Članak 26.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju osnivači udruge te svi redovni, pridruženi i počasni članovi.


Članak 27.
Skupština može biti izvještajna, redovita, izborna i izvanredna.

Skupštine mogu biti tematske i svečane.

Izvještajna Skupština održava se najmanje jednom u tijeku godine.

Izborna i redovita Skupština održavaju se svakih pet godina.

Sjednice skupštine saziva predsjednik ili Upravni odbor.

U odluci o sazivanju skupštine, sazivač utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova udruge ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor odnosno predsjednik ne sazove sjednicu izvanredne skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu može sazvati svaki član udruge.


Članak 28.
Skupštinom predsjedava predsjednik udruge.

U slučaju odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivu udruge.


Članak 29.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko se 15 minuta iza predviđenog početka sjednice ne odazove većina svi članova, Skupština može pravovaljano donositi odluke većinskim glasom prisutnih članova.
Poslovnikom o radu skupštine može se za usvajanje odluke po pojedinim točkama dnevnog reda odrediti posebna većina, u skladu s ovim Statutom.


Članak 30.
Skupština udruge:donosi Statut udruge, te njegove izmjene i/ili dopune,
bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje udruge odnosno predsjednika i likvidatora udruge,
na prijedlog predsjednika bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora,
bira i razrješuje članove Upravnog i Nadzornog odbora, Arbitražnog vijeća i Stegovnog suda,
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge,
usvaja plan i program rada te financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu udruge,
usvaja godišnje financijsko izvješće,
donosi proračun i zaključni račun udruge,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
donosi odluku o statusnim promjenama,
donosi Poslovnik o radu Skupštine,
donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
razmatra i usvaja izvješća o radu udruge te daje smjernice za rad udruge,
osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovnog suda,
obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom, a za koje ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se u roku propisanom ovim Statutom, a izvanredne prema potrebi.


          UPRAVNI ODBOR
Članak 31.
Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i rukovodi radom udruge između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor ima 5 (pet) članova koji se biraju na mandat od 5 (pet) godina i iste osobe mogu biti ponovno birane bez ograničenja.
Predsjednik i tajnik članovi su Upravnog odbora po položaju, a tri člana Upravnog odbora Skupština bira iz redova članova Skupštine.
Predsjednik je po položaju i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 32.
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad Skupštini i predsjedniku.
Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka roka, predsjednik će predložiti Skupštini novog kandidata za člana Upravnog odbora do isteka mandata tog Upravnog odbora. Ovaj prijedlog Skupština razmatra na svojoj prvoj narednoj sjednici.
Upravni odbor provodi i osigurava provedbu odluka Skupštine.
Upravni odbor u svom radu i djelovanju:
utvrđuje:
     prijedlog Statuta i drugih akata, te njihovih izmjena i/ili dopuna,

     prijedlog proračuna (s rasporedom i dinamikom korištenja sredstava), te prijedlog zaključnog računa, prijedlog plana i programa rada,
     dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice skupštine.

donosi:

     program svog djelovanja u skladu sa svrhom i programskim ciljevima,

     akte kojima se osigurava uredno poslovanje i ostvarenje programa, ako ovim Statutom nisu stavljeni u djelokrug rada Skupštine,
     opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama, te besplatnom korištenju objekata i opreme,
     odluke o pribavljanju nepokretne i pokretne imovine,
     odluku o provođenju godišnjih inventurnih popisa,

odlučuje:
    
o sudjelovanju na manifestacijama, natjecanjima i sl.,

imenuje i opoziva:
     tajnika udruge,

     predstavnike udruge u drugim organizacijama,
     administratora udruge,
     predsjednike i članove radnih tijela udruge.

Članak 33.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 2 puta godišnje.
O pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova putem e-dopisa (e-mail).
Upravni odbor može pravovaljano donositi odluke i zaključke ako sjednici prisustvuje predsjednik i dva člana Upravnog odbora.

Članak 34.

Predsjednik udruge ima pravo i obvezu obustaviti od izvršenja (tzv. Veto na odluku) svaku odluku za koju smatra da je suprotna zakonu, ovom Statutu, drugim općim aktima i interesima i ciljevima udruge.
Protiv odluke predsjednika udruge o obustavi izvršenja odluke svaki član Upravnog odbora ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana.
Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

          NADZORNI ODBOR
Članak 35.
Nadzorni odbor udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu udruge i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima.
Nadzori odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge.

Članak 36.
Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana.
Predsjednik i članovi nadzornog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Upravnog odbora ili nekog drugog tijela udruge.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine, i iste osobe mogu ponovno biti izabrane bez ograničenja.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

          PREDSJEDNIK
Članak 37.
Udruga ima predsjednika.
Predsjednika bira Skupština dvotrećinskom većinom svih članova na mandat od 5 (pet) godina, i ista osoba može biti ponovno birana na ovu dužnost bez ograničenja.
Prijedlog za razrješenje odnosno opoziv predsjednika prije isteka mandata može dati Upravni odbor ili najmanje 15 članova Skupštine zbog neizvršavanja dužnosti odnosno kao nužnu stegovnu mjeru zbog teške povrede prava i dužnosti propisanih Statutom Udruge i Zakonom o Udrugama.
Odluku o razrješenju odnosno opozivu predsjednika prije isteka mandata na temelju prethodnog stavka donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 38.
Predsjednik udruge:
predstavlja i zastupa udrugu,

odgovara za zakonitost rada udruge,
vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,
odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
dostavlja zapisnik sa redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
organizira rad i vodi poslovanje udruge,
osigurava pravilan i zakonit rad udruge,
saziva i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
provodi odluke i druge akte Skupštine i drugih tijela udruge,
potpisuje akte koje donosi Upravni odbor,
naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana,
sklapa ugovore i poduzima druge radnje u ime i za račun udruge,
podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini,
ima pravo i obvezu obustaviti od izvršenja (tzv. Veto na odluku) svaku odluku svih tijela udruge za koju smatra da je suprotna zakonu, ovom Statutu, drugim općim aktima i interesima i ciljevima udruge,
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine ili Upravnog odbora. Radi izvršenja svojih obaveza i zadataka predsjednik može osnovati radne skupine sastavljene od odgovarajućih stručnjaka i javnih radnika, sklapati ugovore o izvršenju određenih poslova i zadaća te imenovati članove tematskih savjeta.

Članak 39.
Predsjednik Skupštini podnosi na razmatranje godišnje izvješće o radu Udruge.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

          TAJNIK
Članak 40.
Tajnika Udruge imenuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika na mandat od 5 (pet) godina za obavljanje stručno-administrativnih poslova u udruzi.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za tajnika udruge bez ograničenja.
Tajnik udruge vodi Registar članova te obavlja i druge dužnosti koje mu sukladno ovom Statutu povjere predsjednik ili Upravni odbor.

          STEGOVNI SUD
Članak 41.
Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi stegovni sud, sastavljen od tri člana, koje na mandat od 2 (dvije) godine bira i prije isteka mandata može opozvati Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
opomena,

isključenje iz udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovnog suda.


Članak 42.

Protiv odluke Stegovnog suda može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine po izjavljenoj žalbi je konačna.

Članak 43.
Imovinu udruge čine:
novčana sredstva,
nekretnine i pokretne stvari udruge,
druga imovinska prava.

Članak 44.
Za ostvarivanje ciljeva, programa i projekata, udruga ostvaruje novčana sredstva:
uplaćivanjem članarina,
od prihoda koje ostvari trgovačko društvo koje udruga može osnovati,
dobrovoljnim prilozima i darovima,
donacijama i sponzorstvima,
dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave,
od fondova, fondacija i zaklada,
obavljanjem dopuštenih djelatnosti,
ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Imovinu udruga može stjecati samo u skladu sa zakonom.
Za svoje obveze udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 45.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 46.
Financijsko poslovanje udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju Financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.
Po završetku poslovne godine donosi se Završni račun.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijsko poslovanje obavlja se putem žiro računa udruge i ostalih računa propisanih Zakonom.

Članak 47.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, o čemu će odluku donijeti Skupština na Izvanrednoj sjednici natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova skupštine. U slučaju da odluka ne može biti donesena, imovina će pripasti jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište udruge.

Članak 48.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 49.
Statut udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.

Članak 50.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata udruge daje Upravni odbor ili predsjednik.

Članak 51.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere ovog Statuta od strane nadležnog ureda državne uprave.

Sukladno statutu udruge i Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), svi članovi i nadležna državna tijela imaju pravo uvida u Registar članova.

statistički prikaz

Punoljetni članovi
100%
Zastupljenost spolova
50%
Roditelji
50%
VSS ili VŠS
100%
Iskustvo življenja u inozemstvu
62%
Radno i/ili volontersko iskustvo
100%

građanske inicijative

Članovi Cavtatova portala samostalno sudjeluju u plemenitim građanskim incijativama.

Europska građanska inicijativa poziv je Europskoj komisiji da podnese zakonodavni prijedlog u područjima u kojima EU ima zakonodavnu nadležnost.

Sve o građanskoj inicijativi (PDF)

Cavtatov portal je neprofitna udruga za promicanje civilnog društva, očuvanje hrvatske – poglavito južnohrvatske – baštine,
te za osvještavanje zavičajnog, nacionalnog i europskog identiteta.

© Cavtatov portal 2015.-2020. | Dizajn: Vinko Rožić